SEA | Priorytety jakie powinny być podjęte przez MON
1825
post-template-default,single,single-post,postid-1825,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Priorytety jakie powinny być podjęte przez MON

Priorytety jakie powinny być podjęte przez MON

Propozycje członka Rady Wykonawczej SEA gen. Leona Komornickiego

Priorytety jakie powinny być podjęte przez MON to:
 
1. Opracowanie „Perspektywicznego planu przezbrajania SZ RP do 2040 r.” Podstawowymi elementami tego planu powinny być:
 
– ocena perspektyw i założenia dot. sytuacji polityczno-militarnych oraz wynikające z niej zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
 
– zamierzenia w zakresie dostosowania przygotowań obronnych, w tym wojskowych do przyszłych wymagań militarno-obronnych (wizja przyszłego pola walki);
 
– wiodące programy rozwoju i modernizacji technicznej SZ RP, przewidywane zapotrzebowanie na środki bojowe i wyposażenie wojskowe z ramowym określeniem zamierzeń rzeczowych, organizacyjnych i funduszy;
 
– kierunkowe zamierzenia w zakresie przystosowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych kraju, potencjału przemysłu (gł. zbrojeniowego) i ochrony ludności.
„Perspektywiczny plan przezbrajania SZ RP do 2040 r.” pozwolić powinien na:
a. określenie w skali długoterminowej niezbędnych potrzeb i uzasadnionych kierunków działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów materialnych, rezerw ludzkich i środków finansowych na cele obronności kraju;
b. wytycznie kolejności podstawowych przedsięwzięć (w tym zwłaszcza wymagających długiego czasu, jak np. opracowanie nowych rodzajów uzbrojenia i modernizacji technicznej wyposażenia armii) z uwzględnieniem stopnia ich ważności i warunków systemowego tworzenia potencjału militarnego i zdolności bojowej SZ RP;
c. programowanie zmian wyposażenia SZ RP w nowe systemy uzbrojenia i modernizację techniczną znajdujących się w wojsku techniki uzbrojenia;
d. projektowanie długookresowe tendencji popytu wojska na rynku uzbrojenia. Posiadanie wiarygodnych informacji na ten temat ma znaczenie istotne zwłaszcza dla producentów skomplikowanego i specjalistycznego sprzętu wojskowego wymagającego długiego okresu na opracowanie projektowe, przygotowanie produkcji i samą produkcję. Informacje wynikające z planów perspektywicznych przezbrajania SZ RP, w wobec zwykle ścisłych bezpośrednich powiazań producentów uzbrojenia z organami zaopatrywania dla wojska dają podstawy do przewidywania tendencji podażowo-popytowych w dłuższym czasie;
e. konkretyzację tych tendencji stanowić powinna kolejny etap planowania i zwykle opierać się na ustaleniach planów wieloletnich wyposażania SZ RP w nowe systemy uzbrojenia i inne zakupy materiałowe;
 
Plany wieloletnie (tak jak obecny „Plan technicznej modernizacji SZ RP w latach 2013-2022) powinny być wieloletnim rozwinięciem założeń „Planu perspektywicznego przezbrajania SZ RP”;
 
f. plan wieloletni powinien stanowić podstawę do opracowania planów specjalistycznych konkretyzujących wieloletnie zamierzenia w danej dziedzinie.
 
Programy i projekty uzbrojenia i techniki wojskowej powinny być budowane z dużą precyzją, z uwzględnieniem asortymentu, ilości, struktury, wartości, terminów, możliwych wykonawców, dostawców itd. Za pomocą programów określane jest zapotrzebowanie SZ RP w dłuższym czasie wobec przemysłu zbrojeniowego i rynku uzbrojenia. Zaleta programowania perspektywicznego i wieloletniego jest możliwość formułowanie zamówień wojska zawierające ujęcie rzeczowe i wartościowe całego systemu uzbrojenia, co pozwala na analizę ofert realizacyjnych i wybór wariantu efektywnego.
 
2. Rząd pilnie powinien podjąć prace nad powołaniem Urzędu Uzbrojenia, który należy podporządkować premierowi Rządu RP. Urząd Uzbrojenia powinien być:
 
a. inwestorem w prowadzeniu B+R i zakupie uzbrojenia i techniki wojskowej zgodnie z zapotrzebowanie SZ RP;
b. być gospodarzem w imieniu skarbu państwa uzbrojenia i techniki wojskowej od zakupu do ich utylizacji;
c. być swoistą platformą odpowiedzialną za koordynacje działań pomiędzy ministerstwami, instytucjami w zakresie długofalowej polityki zbrojeniowej państwa, a także w rzeczywistej współpracy pomiędzy użytkownikiem końcowym (WP) – przemysłem i nauką – szczególnie w początkowej fazie opracowywania programów i projektów;
d. urząd ten integrować powinien nadzór rządu nad produkcją sprzętu i uzbrojenia w polskim przemyśle obronnym oraz nad jego eksportem i importem;
e. ważną funkcją tego urzędu powinno być planowanie i realizacją modernizacji techniki wojskowej znajdujących się na wyposażeniu SZ RP oraz badań i rozwoju technologii wojskowych i wyrobów;
f. zajmować się powinien realizacją programów offsetowych, polityki licencyjnej oraz współpracą międzynarodową w zakresie realizacji wspólnych projektów techniki woskowej i uzbrojenia;
g. planowanie przyjmowania na uzbrojenie RP SZ uzbrojenia i techniki wojskowej w ramach tzw. „darowizn” po uprzednim zawarciu umowy przemysłowej pomiędzy producentem „darowanego” SZ RP uzbrojenia i techniki wojskowej, ze stosownym zakładem polskiego przemysłu obronnego;
h. ukształtowanie odpowiedniego krajowego potencjału badawczo-rozwojowego, cywilnego i wojskowego dla realizacji opracowań oraz badan państwowych i eksploatacyjno-wojskowych, nowych i zmodernizowanych wzorców techniki wojskowej;
i. opracowanie i przyjęcie nowych założeń i zasad realizacji B+R+W w przemyśle krajowym i przy współpracy z zagranicą;
j. opracowanie zasad i obowiązków dla Generalnego Dowództwa Wojska Polskiego w zakresie prac przygotowanie zgłoszeń w postaci wymagań na nowe wzory uzbrojenia i techniki wojskowej, optymalizacji procesów eksploatacji i szkolenia wojsk;
k. zajmować się utylizacją i zbywaniem uzbrojenia i techniki wojskowej wycofanych z SZ RP.
 
Pozostawienie w gestii MON kompetencji zakupów, badań i rozwoju, a także innych zadań nietożsamych współczesnym SZ w państwie demokratycznym o gospodarce rynkowej przy braku swoistego łącznika pomiędzy siłami zbrojnymi a przemysłem obronnym, jakim powinien być Urząd Uzbrojenia, powoduje wiele perturbacji na tym styku i w samych strukturach SZ RP i w przemyśle obronnym. Obecny stan rzeczy w tym obszarze jest pozostałością po PRL-u, osłabiającą dzisiaj cywilną i demokratyczną kontrolę nad SZ RP i powodującą, że rozwiązanie to jest nieefektywne w równoważeniu oczekiwań SZ RP i polskiego przemysłu obronnego. We wszystkich państwach NATO i USA istnieją urzędy i agencje uzbrojenia, które realizują podobne i inne zadania koordynując wszystkie przedsięwzięcia w zakresie polityki zbrojeniowej oraz związane z badaniami i rozwojem uzbrojenia i techniki wojskowej, a także transferem technologii wojskowej na produkcję cywilną.
 
Powołanie Urzędu Uzbrojenia ułatwi współpracę międzynarodową polskiego przemysłu obronnego z europejskim przemysłem zbrojeniowym, bowiem urząd ten stanie się adekwatnym partnerem dla podobnych instytucji funkcjonujących w państwach NATO i USA.
 
3. Minister Obrony Narodowej powinien jak najszybciej określić projekty i programy, które ze względu na tajemnice państwową i stanowiące interes publiczny bezpieczeństwa państwa, powinny być objęte tajemnica służbową, a wobec których zgodnie z artykułem 296 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz przepisami o ochronie informacji niejawnych nie ma zastosowania ustawa z 2009 r. „Prawo zamówień publicznych”.
 
4. Prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej w pierwszej połowie miesiąca kwietnia powinien przedstawić koncepcję (która zgodnie z planem powinna być ogłoszona w styczniu br.) restrukturyzacji i konsolidacji polskiego przemysłu obronnego oraz docelową strukturę Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także jej cele, funkcje, kompetencje i zadania.
 
 
Gen. Leon Komornicki

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA