SEA | Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
5
home,paged,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,paged-42,page-paged-42,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie powstało w 1994 r. Przedmiotem naszego zainteresowania są kluczowe zagadnienia związane z polską polityką zagraniczną i stosunkami euro-atlantyckimi, potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Polski, możliwości obronne NATO, a także zagrożenia terrorystyczne w Polsce, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz polski przemysł obronny.

Założyciele stowarzyszenia  prowadzili lobbing na rzecz przyjęcia Polski do NATO, odgrywali również znaczącą rolę w świecie polityki po przystąpieniu do Paktu Północnoatlantyckiego.  Stowarzyszenie specjalizuje się w propagowaniu i rozwijaniu wiedzy eksperckiej na temat stosunków międzynarodowych. Z członkami stowarzyszenia konsultują się m.in. minister obrony narodowej i minister spraw zagranicznych. SEA organizuje również konferencje i seminaria podejmujące tematykę stosunków międzynarodowych, było współorganizatorem warszawskiego Forum Transatlantyckiego, w którym udział wziął Sekretarz Generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer. Nasi członkowie biorą również udział w istotnych wydarzeniach organizowanych przez NATO, m.in. Przewodniczący Rady Wykonawczej SEA, dwukrotny minister obrony narodowej, Janusz Onyszkiewicz, uczestniczył z ramienia organizacji w 55 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Traktatu Atlantyckiego (ATA).

Do SEA należało i należy około 300 wybitnych ekspertów związanych z polską polityką zagraniczną i obronną, z których wielu pełniło znaczące funkcje publiczne:

 • Prezydent Bronisław Komorowski
 • Śp. Minister Władysław Bartoszewski
 • Śp. Premier Tadeusz Mazowiecki
 • Marszałek Senatu Longin Pastusiak
 • Premier Hanna Suchocka
 • Marszałek Sejmu Marek Borowski
 • Ambasador Stanisław Ciosek
 • Generał Leon Komornicki
 • Generał Mieczysław Bieniek
 • Generał Gromosław Czempiński
 • Minister Włodzimierz Cimoszewicz

Prezesem SEA jest Jerzy Marek Nowakowski

W deklaracji założycielskiej przyjętej dnia 29 marca 1994 roku 33 członków założycieli SEA stwierdzało, że:

„Kształtująca się od czterech lat w Europie i na świecie sytuacja tworzy dla Polski szanse, jakich nie miała od co najmniej dwóch stuleci. Powstała perspektywa korzystnej zmiany polskiego położenia geopolitycznego poprzez usunięcie podwójnego oskrzydlenia (od Wschodu i od Zachodu), które dwukrotnie doprowadziło do utraty przez nas niepodległości. Otwierające się dziś możliwości wejścia Polski w skład zintegrowanej i pomyślnie się rozwijającej unii krajów europejskich, połączone z wejściem do europejskich i euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa, jeśli zostaną urzeczywistnione, położą kres owemu oskrzydleniu i zapewnią naszemu krajowi trwałe poczucie bezpieczeństwa. Tej szansy nie wolno zmarnować. Jednym ze środków prowadzących do tego celu jest stworzenie, wzorem innych krajów, szerokiego forum obywatelskiej refleksji nad sprawami bezpieczeństwa państwa, które powinno ułatwić nie tylko lepsze i szersze rozumienie zagadnień polityki zagranicznej, ale także sprzyjać porozumieniu co do głównych zagadnień związanych z polską racją stanu. Nierządowy charakter Stowarzyszenia, nie tylko ułatwia prowadzenie otwartych dyskusji, ale daje także lepszą możliwość otwartej wymiany poglądów z partnerami i rozmówcami zagranicznymi”.

Misja stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia jest:
a) udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie publicznej dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za umacnianie więzów euro-atlantyckich, bezpieczeństwo, obronność i politykę zagraniczną Polski;

Celem stowarzyszenia jest

Działanie na rzecz promocji

trwałych związków euro-atlantyckich oraz interesów Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, Unii Europejskiej i w innych instytucjach bezpieczeństwa demokratycznych krajów Europy.

Prowadzenie prac koncepcyjnych

wokół powyższych zagadnień.

Działalność oświatowa

mająca na celu upowszechnianie wiedzy o polityce zagranicznej Polski, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach NATO

polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej oraz wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

Upowszechnianie takich wartości jak

demokratyzacja stosunków międzynarodowych.

Działanie na rzecz integracji europejskiej

także w dziedzinie szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Monitorowanie polityki bezpieczeństwa

i obronności Polski w ujęciu politycznym i ekonomicznym.

Promowanie polskiego przemysłu

pracującego na  rzecz instytucji  obrony i  bezpieczeństwa  kraju  oraz najnowszej myśli technologicznej związanej z obronnością i polityką zagraniczną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

Organizowanie spotkań dyskusyjnych

prelekcji, odczytów i konferencji oraz imprez okolicznościowych.

Organizowanie spotkań

ze znanymi i wybitnymi osobistościami politycznymi.

Działalność publicystyczną

promocyjną i edukacyjną.

Współdziałanie z organami władzy państwowej

oraz z innymi organizacjami i instytucjami, zajmującymi się problematyką obronności Polski oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych.

Członkostwo w SEA

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków honorowych
 • członków wspierających
 • członków Sekcji Akademickiej

Komitet Przemysłowy SEA

SEA